Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΥΛΙΚΟ
120

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Κλιβάνου Αποστείρωσης στα Χειρουργεία του Παραρτήματος του Γ.Ν.Α. « ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ( CPV 33152000-0 Kλίβανος) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓ.

29-6-2018 6-7-2018  

 

 

119

«Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μιας (1) Χειρουργικής Διαθερμίας για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

29-06-2018 04-07-2018  
118

«Διενέργεια B Φάσης Δημ. Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος αυτόματης κοπής και σφράγισης για τις ανάγκες του Τμήματος Αποστείρωσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.861,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΞΙΟΛ.

8/6/2018 12/6/2018  
117

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την αντικατάσταση της κεντρικής εισόδου των Χειρουργείων του Παραρτήματος  (τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος λειτουργίας τη πόρτας: εικόνα, ήχος,) ( CPV:31351000-1ηλεκτρικοί αγωγοί για συστήματα ελέγχου πρόσβασης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 6944,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

25-5-2018 1-6-2018  
116

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια  Θερμοσυγκολλητικού  μηχανήματος αυτόματης κοπής και σφράγισης για τις ανάγκες του Τμήματος Αποστείρωσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.861,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΟΛΙΩΝ  ΑΞΙΟΛ.

 

 

16-5-2018 23-5-2018  
115

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μιας (1) Χειρουργικής Διαθερμίας για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

*Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους βάσει του συνημμένου προτύπου.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

11-05-2018 18-05-2018  
114

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια δύο (2) συμπληρωματικών συσκευών για την ολοκλήρωση ημιτελούς πύργου Ενδοσκοπικών Επεμβάσεων για τις ανάγκες της Ω.Ρ.Λ. Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

*Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους βάσει του συνημμένου προτύπου.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

04/05/2018 11/05/2018  
113

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια 42 κλιματιστικών ( τύπου splite) και την τοποθέτηση αυτών σε τμήματα του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 42512000-8 κλιματιστικές εγκαταστάσεις) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή)»

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

*Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους βάσει του συνημμένου προτύπου.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

10/4/2018 16/4/2018  
112

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια  ενός (1) Αυτόματου Μικροτόμου (CPV:33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

*Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους βάσει του συνημμένου προτύπου.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

09-02-2018 13-02-2018  
111

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός  (1) υπερηχοκαρδιογράφου για την Μονάδα Υπέρτασης της  Ά Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

*Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους βάσει του συνημμένου προτύπου.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

07-02-2018 15-02-2018  
110

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου» (CPV45259000-7)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1/2/2018 8/2/2018  
109

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια  μιας (1) Μονάδας Ψύξης-Θέρμανσης (CPV33100000-1 Ιατρικές Συσκευές)για τις ανάγκες του τμήματος Χειρουργείου Καρδιάς του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 15.500,00€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

*Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους βάσει του συνημμένου προτύπου.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

22/12/2017 08/01/2018  
108

«Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) στερεοτακτικού συστήματος βιοψίας μαστού (CPV:33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί)της Μονάδας Μαστού της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

*Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους βάσει του συνημμένου προτύπου.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

18/12/2017 22/12/2017  
107

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) Αυτόματου Μικροτόμου (CPV:33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

04/12/2017 13/12/2017  
106

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί)»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

30/11/2017 07/12/2017  
105

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής (ενδοσκοπικά υλικά) (CPV: 33168000-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

27/11/2017 04/12/2017  
104

«Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος Ηλεκτροφυσιολογίας (CPV:33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την κάλυψη των αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

20-11-2017 24-11-2017  
103

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) στερεοτακτικού συστήματος βιοψίας μαστού (CPV : 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) της Μονάδας Μαστού της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

09-11-2017 17-11-2017  
102

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού (CPV33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών) για την κάλυψη των αναγκών του Νεφρολογικού τμήματος του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 195.894,72€ στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015.»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

31-10-2017 08-11-2017  
101

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την συντηρήση και τεχνική υποστήριξη των RDBMS INGRES - INGRES CLUSTER και BLADE SERVER-STORAGE (CPV:50324100-3)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

27/10/2017 2/11/2017  
100

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος iPACS(CPV50324100-3)»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

17-10-2017 24-10-2017  
99

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος Ηλεκτροφυσιολογίας (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την κάλυψη των αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

29-09-2017 09-10-2017  
98

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ζεύγους ενδοσκοπίων πεπτικού σωλήνα για τις ανάγκες της
Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδας της Β’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί)»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

29-09-2017 09-10-2017  
97

«Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μιας χειρουργικής τράπεζας (CPV33192230-3) για τις ανάγκες των Κεντρικών Χειρουργείων του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

23/08/2017 30/08/2017  
96

Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια  “ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
(CPV 24111000-5)”

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

03/08/2017 08/08/2017  
95

Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών “ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ) CPV 33111730-7”

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

31/07/2017 04/08/2017  
94

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 9-6-17 15-6-17

 

 

93

 

 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV50324100-3)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

25/05/2017 1/06/2017  
92

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Τηλεφωνικού Κέντρου του Νοσοκομείου (CPV 50334130-5 Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Τηλεφωνικών Κέντρων)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

25/05/2017 01/06/2017  
91

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών "Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης" (CPV: 33181000-2).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

23/05/2017 30/05/2017  
90

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Αυτόματου Πωλητή ροφημάτων και καφέ (CPV 42933000-5 Αυτόματα Μηχανήματα Πώλησης) για την κάλυψη των αναγκών στο Παράρτημα του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

17/05/2017 24/05/2017  
89

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ραμμάτων (CPV: 33141126-9).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

17/05/2017 24/05/2017  
88

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των υλικών Αναισθησίας και Ανάνηψης (CPV: 33170000-2), των συσκευών αναισθησίας (CPV: 33172100-7), των υλικών των σετ ή συσκευασιών επισκληριδίου ανιασθησίας (CPV: 33171300-2) και των ορθοπεδικών υλικών (CPV: 33141700-7).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

17/05/2017 24/05/2017  
87

Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Φορητής Ηλεκτροχειρουργικής Μονάδας (TOUR) αποτελούμενη από την κεντρική μονάδα, το ηλεκτρικό μοτέρ (micromotor) και χειρολαβές (cpv 33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

08/05/2017 12/05/2017  

86

 

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Συντήρηση του Συστήματος Επεξεργασίας Νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (CPV 45259000-7)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4-5-2017 11-5-2017  
85

Διενέργεια Β' Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Υλικών συνεχούς φλεβο-φλεβικής Αιμοδιήθησης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV: 33181100-3 ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

24-4-2017 27-4-2017  
84

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδων "Χειρουργικά Μοσχεύματα" (CPV: 33184100-4 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

21-4-2017 28-4-2017  
83

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (CPV: 33186000-7 ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

7-4-2017 19-4-2017  
82

Διενέργεια Β' Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων των χειρουργικών αιθουσών 6-7-8, ανάνηψης και των τριών χειρουργικών αιθουσών του αιμοδυναμικού εργαστηρίου (CPV 50700000-2)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

7-4-2017 12-4-2017  
81

Διενέργεια Β' Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1)  μηχανήματος Υπερηχοτομογραφίας (CPV 33112200-0 Μονάδα Υπερήχων)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

06/04/2017 10/04/2017  
80

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών “ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ) CPV 33111730-7”


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

06/04/2017 13/04/2017  
79

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24111000-5)"

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

31/03/2017 07/04/2017  
78

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Φορητής Ηλεκτροχειρουργικής Μονάδας (TOUR) αποτελούμενη από την κεντρική μονάδα, το ηλεκτρικό μοτέρ (micromotor) και χειρολαβές (cpv 33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

27-03-2017 03-04-2017  
77

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 33181100-3 ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗ).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

20-3-2017 28-3-2017  
76


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Μ.Τ.) Γ.Π.Χ.Τ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

8-3-2017

 

14-3-2017  
75

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 6-7-8, ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ( CPV 50700000-2 )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

8-3-2017 14-3-2017  
74

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΓΟΥ (CPV 33141620-2)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

02/03/2017 09/03/2017  
73

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΙΟΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

22/02/2017 28/02/2017  
72

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

22/02/2017 28/02/2017  
71

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (CPV:33182220-7)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

17/2/2017 23/2/2017  
70

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

06/02/2017 13/02/2017  
69

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ -ΔΙΑΤΑΤΗΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

6/2/17 13/2/17  
68

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡ/ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

9-12-2016 16-12-16  

67

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

01-12-2016    

 

66

Β ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Ε ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

18/11/2016 24/11/16  
65

 

 

Β ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

7-10-16 12/10/16  
64

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

7-10-16 13/12/16  
63

 

 

 

 

ΔΙΕΝ Β ΦΑΣΗΣ ΔΗΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1)ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (CPV 33110000-4)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

15-09-16 21-9-16  
62

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜ ΔΙΑΒΟΥΛ ΤΩΝ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (CPV 33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

15-09-16 22-9-16  
61

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

30-8-16    

 

60

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ( CPV: 33110000-4)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

26.07.16

02.08.16

59

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β΄ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ (CPV: 33111721-1)"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ             ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

14.07.16

20.07.16

58

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (COROSKOP T.O.P)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14.07.16

21.07.16

57

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (CPV 336141620-2) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

14.07.16 21.07.16

56

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β ΦΑΣΗΣ ΔΗΜ ΔΙΑΒ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚ ΠΡΟΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΩΣΗ -ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ,ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ)(CPV 33790000-4)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

26.05.16

31.05.16

 
55

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β ΦΑΣΗΣ ΔΗΜ ΔΙΑΒ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚ ΠΡΟΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΥ ΤΗΣ Α ΠΡΟΠ ΧΕΙΡ ΚΛΙΝΙΚΗΣ(CPV 33110000-4)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

25.05.16

30.05.16

 

54

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV: 71314300-5)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23.05.16

30.05.16

 

53

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 17 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ NELLCOR RURITAN BENNETT

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

16-05-16

22-05-16

 

52

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β' ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 24ΩΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

12-05-16

18-05-16

 

51

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ,ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΥΤΟΜ ΧΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ) CPV 33790000-4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

26-04-2016

06-05-2016  

50

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

4-5-2016

   

49

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Θρεπτικών Υλικών (Αφυδατωμένα και Έτοιμα Παρασκεύασματα) CPV:33698100-0

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

19.04.2016 25.04.2016  

 

48

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (CPV: 33198200-6)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡAΦΕΣ

14.04.2016 17.04.2016  
47

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Συσκευές Αγγειογραφίας (Στεφανιογράφος)» (CPV: 33111721-1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

14.04.2016 22.04.2016  
46

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα είδη «Αιμοδιάλυσης» (CPV: 33181100-3)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14.04.2016 05.05.2016  
45

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα είδη «Αναισθησία και Ανάνηψη» (CPV: 33170000-2), «Σετ ή συσκευασίες επισκληριδίου αναισθησίας» (CPV: 33171300-2», «Συσκευές Αναισθησίας» (CPV: 33172100-7)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14.04.2016 05.05.2016  
44

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα είδη «Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης» (CPV: 33181000-2)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14.04.2016 05.05.2016  
43

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα είδη «Εξοπλισμός Χειρουργείου» (CPV: 33162100-4)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14.04.2016 05.05.2016  
42

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα είδη «Ιατρικά Αναλώσιμα (Οφθαλμολογικό Υλικό Διάφορο)» (CPV: 33140000-3)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14.04.2016 05.05.2016  
41

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα είδη «Προϊόντα Εμφάνισης Ακτινογραφιών» (CPV: 24931230-0)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14.04.2016 05.05.2016  
40

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα είδη «Σάκοι Αίματος» (CPV: 33141613-7)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14.04.2016 05.05.2016

1. RONTIS HELLAS AE

2. ΜΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

3. LERIVA AE

4. ANTISEL ΑΕ

5. Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ

39

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα είδη «Σάκοι Πλάσματος» (CPV: 33141614-7)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14.04.2016 05.05.2016

1. RONTIS HELLAS AE

2. ΜΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

3.   EpiMed ΜΕΠΕ

4.   ANTISEL ΑΕ

38

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα είδη «Συσκευές και όργανα μετάγγισης» (CPV: 33194200-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14.04.2016 05.05.2016  
37

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα είδη «Συσκευές και όργανα χειρουργείου» (CPV: 33162000-3)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14.04.2016 05.05.2016  
36

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα είδη «Υλικά Αγγειοπλαστικής» (CPV: 33111730-7)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14.04.2016 05.05.2016  
35

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα είδη «Χειρουργικά Μοσχεύματα» (CPV: 33181000-4)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14.04.2016 05.05.2016  
34

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τις «Υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων» (CPV: 98312000-3)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14.04.2016 05.05.2016  
33

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ CPV 03222000-3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11.04.2016 18.04.2016  
32

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ CPV 55322000-3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11.04.2016 18.04.2016  
31

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV 50710000-5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

11.04.2016 18.04.2016  
30

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΥ ΤΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (CPV 33110000-4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11.04.2016 18.04.2016  
29

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΦΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 24ΩΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

     
28

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ  ΜΕΛΩΝ" CPV 98371200-6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

31.03.2016 07.04.2016  
27

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ "ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΜΑΣΤΟΥ" (CPV: 33140000-3)"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23.03.2016 31.03.2016  
26

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" (CPV: 33696500-0)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

10.03.2016 16.03.2016  
25

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ" CPV 33168000-5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΙΔΗ

01.03.2016 22.03.2016  
24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ" CPV 24111000-5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     ΕΙΔΗ

01.03.2016 22.03.2016  
23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡAΦΩΝ  "ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΙΔΗ

01.03.2016 22.03.2016  
22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  "ΡΑΜΜΑΤΩΝ" CPV 33141126-9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      ΕΙΔΗ

01.03.2016 22.03.2016  
21

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β' ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ CPV 33184500-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

26.02.2016 02.03.2016  
20

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Α' ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

17.02.2016 24.02.2016  
19

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β' ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ CPV 33184300

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

16.02.2016 19.02.2016  
18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

15.02.2016 21.02.16  
17

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" (CPV: 33696500-0) ΜΕΡΟΣ Β΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Β

09.02.2016 16.02.2016  
16

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" (CPV: 33696500-0)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Β

01.02.2016 08.02.2016  
15

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Α' ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ" CPV 33184500-8

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

20.01.2016 27.01.2016  
14

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β' ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" CPV 33140000-3

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

19.01.2016 23.01.2016  
13

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β' ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ" CPV 33141114-2 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

11.01.2016 15.01.2016  
12

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ" CPV 33184300

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

31.12.2015 11.01.2016  
11

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" CPV 90524100-7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

30.12.2015 08.01.2016  
10

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 141.450€ (CPV: 31154000-0, Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

22.12.15

 

31.12.15

ΩΡΑ: 15:00

 
9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" (CPV 33140000-3)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

08.12.2015 15.12.2015  
8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ" (CPV 33141114-2)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

02.12.2015 09.12.2015  
7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΔ146/2003 (CPV 79211200-8) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥΦ '14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

27/11/15 3/12/15  
6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ HOOD (CPV: 50421000-2) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2160€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

26/11/15 02/12/15  
5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV: 51700000-9) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.700,00€ ΣΥΜΠ ΦΠΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

26/11/15 02/12/15  
4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ" (CPV: 33186000-7) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 802.858,61€, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

20.11.15

21.12.15

1. IMEMA AE

2. ΙΝΕΧ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ

3. BARD ΕΛΛΑΣ ΑΕ

3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" (CPV: 33111721-1) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 420.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

30.10.15 30.11.15

1. ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

2. GE Healthcare A.E.

3. SIEMENS A.E (ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΕΝΟΤΗΤΑ Β, ΕΝΟΤΗΤΑ Γ, ΕΝΟΤΗΤΑ Δ)

4. ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ

2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ-ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ" (CPV: 33182100-0, 33182210-4, 33182240-3, 331822207, 33123000-8, 33182000-9, 33182300-2) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.370.190,79€, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

30.10.15 30.11.15

1. Edwards Lifesciences Hellas Μ.ΕΠΕ

2. Medtronic Hellas S.A

3. ST. Jude Medical

4. Vimatronix

         
         
1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ" (CPV: 33194000-6, 33194100-7, 33194120-3, 33194200-8) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.559.578,14€, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

30.10.15 30.11.15